Uprava

Grad Pula je jedinica lokalne samouprave koja ima status velikog grada. U sustav Grada Pule uključeno je i prigradsko naselje Štinjan koje s gradskim naseljem čini gospodarsku i društvenu cjelinu. Grad Pula je samostalan u odlučivanju o poslovima iz djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom. O gradu odlučuju:

Trgovačka društva

Grad Pula u okviru samoupravnog djelokruga osigurava u skladu sa zakonom obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti. U Puli djeluju Vodovod, Pula Herculanea, Plinara, Luka Pula, Monte Giro, Tržnica Pula, Pulapromet, Pulaparking, Kaštijun i Kastrum Pula 97.

 

 

Javne ustanove

Za obavljanje društvenih djelatnosti Grad Pula osniva javne ustanove: za odgoj i obrazovanje, znanost, kulturu, informiranje, sport i tjelesnu kulturu, tehničku kulturu, za skrb o djeci i zaštitu djece i mladeži, zdravstvo, socijalnu skrb, skrb o osobama s posebnim potrebama i za druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

Pogledajte javne ustanove na području grada Pule ovdje.

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.