3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 14. srpnja 2009. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 23.06.2009.godine
 3. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule za 2009. godinu
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2009. godine
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 6. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2009. godinu
 7. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2009. godinu
 8. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2009. godinu
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godine
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Grada Pule
 12. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju nagrade za rad članovima školskih odbora osnovnih škola Grada Pule
 13. Donošenje Statuta Grada Pula - Pola
 14. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.