I Opće odredbe

Na  temelju  članka  8.  i  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine, donosi

STATUT GRADA PULA - POLA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Pula - Pola (u daljnjem tekstu: Grad Pula), njegova obilježja, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, osobito provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Pule, način obavljanja poslova, manjinska samouprava, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, imovina i financiranje, postupak za donošenje i osiguranje izvršavanja akata, javnost rada, zaštitaautohtonih, etničkih i kulturnih osobitosti, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Pule.

Članak 2.

Grad Pula je jedinica lokalne samouprave koja ima status velikog grada sukladno mjerilima utvrđenim važećim zakonskim propisima.
U sastav Grada Pule je uključeno i prigradsko naselje Štinjan koje s gradskim naseljem čini gospodarsku i društvenu cjelinu te je s njim povezano dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva.
Naziv i područje Grada Pule utvrđeni su posebnim zakonom.
Granice Grada Pule mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

Članak 3.

Grad Pula je pravna osoba.
Sjedište Grada Pule je u Puli, Forum 1.
Tijela  i  upravna  tijela  Grada  Pule  imaju  dvojezične  pečate  kao  i  natpisne  ploče,  te zaglavlje akata na hrvatskom i talijanskom jeziku.
Opis  pečata  iz  stavka  3.  ovoga  članka,  način  njihove  uporabe  i  čuvanja  uređuje  se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 4.

Na području Grada Pule osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.