VI Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju

Članak 22.

Građani  mogu  neposredno  sudjelovati  u  odlučivanju  o  lokalnim  poslovima  putem lokalnog referenduma, zbora građana, traženjem mišljenja i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 23.

Gradonačelnik saziva po potrebi, posredstvom mjesnih odbora, sastanak s građanima, radi  izjašnjavanja  građana  o  pitanjima  iz  samoupravnog  djelokruga  koja  neposredno  i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

1. Referendum

Članak 24.

Referendum  se  može  raspisati,  pod  uvjetima  propisanim  zakonom  i  ovim  Statutom, radi odlučivanja o pitanju od lokalnog značaja iz samoupravnog djelokruga Gradskog vijeća Grada Pule kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Članak 25.

Referendum,  temeljem  odredaba  zakona  i  ovog  Statuta,  raspisuje  Gradsko  vijeće Grada Pule.
Referendum  se  može  raspisati  za  područje  Grada  Pule,  a  može  se  raspisati  i  za područje  jednog  mjesnog  odbora  ili  više  mjesnih  odbora  kada  se  odlučuje  o  pitanjima značajnim za to područje.
Prijedlog za donošenje odluke o   raspisivanju referenduma   iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada Pule i 20% birača upisanih u  popis birača Grada Pule.

Članak 26.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Članak 27.

Odluka  o  raspisivanju  referenduma sadrži  naziv  tijela  koje  raspisuje  referendum, područje  za  koje  se  raspisuje  referendum,  naziv  akta  o  kojem  se  odlučuje  na  referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje  referendum,  referendumsko  pitanje  ili  pitanja,  odnosno  jedan  ili  više  prijedloga  o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Odluka  o  raspisivanju  referendumu  objavljuje  se  u  službenom  glasilu  Grada  Pule, lokalnom dnevnom tisku, drugim sredstvima javnog priopćavanja i na drugi pogodan način.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 28.

Pravo  glasovanja  na  referendumu  imaju  građani  koji  imaju  prebivalište  na  području Grada Pule, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača Grada Pule.

Članak 29. 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 24. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće Grada Pule.

Članak 30. 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

2. Traženje mišljenja

Članak 31.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog  za  traženje  mišljenja  iz  stavka  1.  ovog  članka  može  dati  jedna  trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od   60 dana  od  dana  zaprimanja  prijedloga,  a  ako  prijedlog  ne  prihvati,  o  razlozima  odbijanja obavijestiti će predlagača.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 32.

Zbor  građana  saziva  predsjednik  Gradskog  vijeća  u  roku  od  15  dana  od  dana donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 33.

Pored navedenog oblika konzultiranja građana iz prethodnog članka, Gradsko vijeće i Gradonačelnik mogu po određenim pitanjima tražiti mišljenje građana i na drugi način.

3. Predlaganje akata

Članak 34.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Pule.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

4. Predstavke i pritužbe

Članak 35.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Pule kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na  podnijete  predstavke  i  pritužbe  čelnik  tijela  Grada  Pule  odnosno  pročelnik upravnog  tijela  dužan  je  odgovoriti  u  roku  od  30  dana  od  dana  podnošenja  predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje  prava  iz  stavka  1.  ovog  članka  osigurava  se  ustanovljavanjem  knjige pritužbi,  postavljanjem  sandučića  za  predstavke  i  pritužbe,  neposrednim  komuniciranjem  s ovlaštenim  predstavnicima  tijela  Grada,  te  ukoliko  za  to  postoje  tehničke  pretpostavke, sredstvima  elektroničke  komunikacije  (e-mailom,  kontakt  obrascem  na  web  stranicama,  net meetingom i chatom).

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.