4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 30. srpnja 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 14.07.2009.godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 05.06.2009. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 28.04.2009. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 18.05.2009. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 25.05.2009. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 08.06.2009. godine
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 12.06.2009. godine
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.06.2009. godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 28.05.2009. godine
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2008. godinu
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2008. godinu
 16. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 17. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2008. godinu
 18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine
 19. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 20. Donošenje Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule
 21. Donošenje Osnova Pravila mjesnih odbora
 22. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja “Karšiole”

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.