15. sjednica Gradskog vijeće Grada Pule

U petak, 24. rujna 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća od 12.08.2010. godine
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010. godine
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 5. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija za 2010. godinu
 6. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u obrazovanju, predškolskom odgoju, sportu i tehničkoj kulturi Grada Pule u 2010. godini
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2010/2011
 8. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule u 2010. godini
 9. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu 
 12. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 13. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 14. Donošenje Odluke o proglašenju dijela gradskog groblja Monte Ghiro u Puli kulturnim dobrom od lokalnog značaja
 15. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 16. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.