5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 22. rujna 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 održat će se 5. SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku vijećničkog mandata Silvana Hrelje i verifikaciji mandata zamjenika člana Vijeća (Sonja Sučić)
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 30.07.2009.godine
 4. Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbe pitkom vodom 
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
 9. Donošenje:
  a)      Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
  b)      Odluke o prijedlogu sudske nagodbe
 10. Donošenje Odluke o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove – Istituzione prescolare “Rin Tin Tin” Pula-Pola
 13. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Puli
 14. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.