7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 24. studenog 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 7. SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 29.10.2009.godine
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2009. godine
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 5. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2009. godinu
 6. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2009. godinu
 7. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2009. godinu
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 10. Donošenje Kriterija i standarda za osiguravanje sredstava za rad Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju osnovnoga programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje od 2011. do 2014. godine
 12. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
 13. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade
 14. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.