VIII Upravna tijela

Članak 70.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pule, utvrđenih zakonom i ovim  Statutom,  te  obavljanje  poslova  državne  uprave  koji  su  zakonom  prenijeti  na  Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim  tijelima  upravljaju  pročelnici  koje  na  temelju  javnog  natječaja  imenuje Gradonačelnik.

Članak 71.

Upravna  tijela  Grada  Pule,  u  oblastima  za  koje  su  ustrojena  i  u  okviru  djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odluke i druge opće akte tijela Grada, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim  stvarima,  provode  nadzor,  poduzimaju  mjere  na  koje  su  zakonom  ili  drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće i pojedinačne akte te obavljaju i druge poslove.

Članak 72.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna su Gradonačelniku.

Članak 73.

Sredstva  za  rad  upravnih  tijela,  osiguravaju  se  u  Proračunu  Grada  Pule,  Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
Za dio poslova iz samoupravnog djelokruga kojeg gradska uprava  obavlja  za  druge jedinice lokalne samouprave, posebnim će se ugovorom utvrditi vrste i opseg  poslova, naknada za njihovo obavljanje te drugi uvjeti neophodni  za  ažurno, kvalitetno i stručno obavljanje poslova.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.