8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 14. prosinca 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 24.11.2009.godine
 3. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule 
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija za 2010. godinu
 5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010. godine
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u obrazovanju, predškolskom odgoju, sportu i tehničkoj kulturi Grada Pule u 2010. godini
 8. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule  u 2010. godini
 9. Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula
 10. Donošenje Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača koji su obuhvaćeni Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule u 2010. godini
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
 13. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu  
 15. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju 2. faze gradskog stadiona „Aldo Drosina“ Pula
 17. Donošenje:
  a)      Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
  b)      Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
  c)      Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
 18. Donošenje:
  a)      Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
  b)      Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
  c)      Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.