Doneseni akti od 29. svibnja do 09. lipnja 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 29. svibnja do 09. lipnja 2010. godine

 

 1. Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2010. godinu
 2. Zaključak o usvajanju izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“
 3. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 5. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br.21
 6. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Carpenetti Ana
 7. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na uporabu zemljišta Auto klubu Pula – Rovinj
 8. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe između Grada Pule i Jozičić nekretnine d.o.o. iz Pule
 9. Odluka o odobravanju dopune djelatnosti i zaključivanju Anexa II. Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Forum br. 11 – zakupnik Pečečnik Dušanka
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Baban Loreta
 11. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Valovine br. 22 u Puli
 12. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Okupljanje ljubitelja Piaggio Vespi -05. lipnja 2010. godine, Sportski dan mjesnog odbora Stari Grad – 05. lipnja 2010. godine)
 13. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Promocija radova članova udruge Razvoj – do 30. rujna 2010. godine, Malonogometni turnir „III hakl u kvartu“ – od 11. do 13. lipnja 2010. godine)
 14. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Pula Sport“ od 12. svibnja 2010. godine
 15. Odluka o stavljanju van snage Zaključka o organiziranju rave i techno partya na području Grada Pule, Klasa: 022-05/02-01/303 od 16. srpnja 2002. godine
 16. Odluka o broju članova i sastavu Pregovaračkog odbora za pregovore o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.