9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U petak, 26. veljače 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 14.12.2009.godine
 3. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja uplate naknade Gradu Puli kao jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada
 4. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva k.č. 1843/8 k.o. Pula u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pule
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga Mreže osnovnoškolskih ustanova na području Grada Pule
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 9. Donošenje Rješenja o razrješenju  i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Monte Zaro“
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
 11. Donošenje Odluke o zamjeni mjesta u Odboru za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule
 12. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Pule za 2010. godinu
 13. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.