Doneseni akti od 04. prosinca do 09. prosinca 2009. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 04. prosinca do 09. prosinca 2009. godine

 

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju 2. faze gradskog stadiona „Aldo Drosina“ Pula
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača koji su obuhvaćeni Planom mreža predškolskih ustanova na području Grada Pule
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća PU Dječji vrtići Pula
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i člana  Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula ¸
 10. Rješenje o razriješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Monte Zaro“
 11. Odluka o utvrđivanju visine naknade za uporabu javnih površina u vlasništvu Grada Pule za postavljanje elemenata urbane opreme, te ostalih pokretnih naprava i uređaja u 2010. godini
 12. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – Hrvatska elektroprivreda d.d. (trafostanica u Epolonovoj ulici u Puli)
 13. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – Hrvatska elektroprivreda d.d. (trafostanica TS Vodotoranj u naselju Vidikovac u Puli)
 14. Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju poslova održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom Centra gradskih udruga „Rojc“ Pula
 15. Odluka o izmjeni Odluke o uporabi poslovnih prostora u objektu Centra gradskih udruga „Rojc“ Pula
 16. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 17. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Manibel d.o.o. iz Pule i El.pe.s. d.o.o. iz Pule
 18. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Manibel d.o.o. iz Pule
 19. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Vodopromet d.o.o. iz Pule
 20. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Anita Jurinčić
 21. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Vladimir Božac kao vl. metalsko trgovačkog obrta „Celes“
 22. Zaključak o davanju suglasnosti Arheološkom muzeju Istre za izvođenje radova adaptacije na zgradi muzeja u Puli, Carrarina br. 3
 23. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Planinarsko društvo Glas Istre za ulaganje – izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, 43. istarske divizije br. 13
 24. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – AETAS d.o.o. iz Pule
 25. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Moj dom d.o.o. iz Pule
 26. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – TO LE NOA iz Pule
 27. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Marijanović Dubravka iz Medulina
 28. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u listopadu 2009. godine
 29. Odluka o davanju skloništa br. 75 u Puli, na lokaciji Jeretova 16/A, na uporabu u miru

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.