Socijalni program grada Pule

Grad Pula, Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo
Sergijevaca 2, 52100 Pula
Tel. 052/371-938
P.O. Gradonačelnika pomoćnica pročelnice: Irena Peruško
E-mail: irena.perusko@pula.hr

Naknada za troškove priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pule.

Naknada za troškove priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pule.

Prehrana u pučkoj kuhinji osiguranjem jednog obroka dnevno samcu ili članu obitelji koji nije u mogućnosti osigurati si jedan obrok dnevno, niti mu je isti, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga u mogućnosti osigurati zakonski i ugovorni obveznik.

Grad Pula od 13.5.2013. godine u centru Grada, na adresi Zagrebačka br. 11, osigurava ovakav oblik zaštite socijalno najugroženijih građana. Pravo na ovu uslugu utvrđuje Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo, dok su aktivnosti koje su nužne za realizaciju ovog programa povjerene Gradskom društvu Crvenog križa Pula.

Privremeni smještaj beskućnika u Prihvatilište – Grad Pula u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi („NN“ br. 157/13; 152/14; 99/15; 52/16) i Odlukom o socijalnoj skrbi („Službene novine“ Grada Pule br. 17/14; 3/15; 14/15), na adresi u Puli, Valturska 61, osigurava privremeni smještaj za osobe koje nemaju gdje stanovati, borave na javnom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nemaju sredstva kojima bi mogli podmiriti potrebu stanovanja.

Novorođenačka potpora – Pravo na novorođenačku potporu u iznosu 2 osnovice dodjeljuje se roditelju s prebivalištem u gradu Puli od najmanje godinu dana, povodom rođenja djeteta, a po podnesenom zahtjevu.

Pomoć u naravi za prehranu djece do 1 godine  djetetu do jedne godine dana starosti iz obitelji s troje i više maloljetne djece, čiji prosječni, mjesečni prihod po članu obitelji iznosi do 2 osnovice,  osigurava se pomoć u naravi u obliku paketa kojeg dodjeljuje Gradsko društvo Crvenog križa Pula, po osnovu rješenja upravnog odjela nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja podrazumijeva subvenciju Grada Pule u iznosu od 20% , 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, utvrđene Odlukom o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, ovisno o uvjetima  koje  korisnik ispunjavaju temeljem odredbi  Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule.

Subvencija učešća u cijeni školske marende podrazumijeva subvenciju Grada Pule u iznosu od 40% i 100%  od cijene školske marende koja se osigurava u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula, ukoliko korisnici ispunjavaju uvjete propisane odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule.

Subvencija učešća u cijeni produženog boravka u osnovnim školama podrazumijeva subvenciju u iznosu od 25%, učešća u cijeni produženog boravka korisnika prava na doplatak za djecu.

Subvencija nabavke školskih udžbenika  podrazumijeva pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji roditelj/skrbnik ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nije ostvario pravo na potporu radi nabavke školskih udžbenika po drugoj osnovi.

Novčana pomoć  studentima  dodjeljuje se studentima koji redovito pohađaju visokoškolsku ustanovu i prvi put upisuju akademsku godinu u iznosu od 400,00 ili 800,00 kn, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno izvan mjesta prebivališta, u koliko ispunjava uvjete propisane Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pule.

Usluga pomoći u kući pruža se osobi koja se zbog starosti, invaliditeta, težih trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili težih privremenih promjena za vrijeme dok te promjene traju, ne može sama, u svom stambenom prostoru, brinuti o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, niti su joj zadovoljavanje istih, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga, u mogućnosti osigurati zakonski ili ugovorni obveznici, te joj je prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući realizira se kroz dva oblika skrbi:
Pomoć u kući koja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabava namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabava lijekova, suradnja sa zdravstvEnim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života.
Subvencija dostave jednog obroka dnevno – podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika.
Kriteriji za ostvarenje ovog prava propisani su Odlukom o socijalnoj skrbi.

Subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte priznaje se na osobni zahtjev i pod uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi. 

Pomoć umirovljenicima  - umirovljeniku s nižim prihodima, za pokriće životnih troškova priznaje se pravo na dodatnu pomoć u koliko ispunjava uvjete propisane Odlukom o socijalnoj skrbi. 

Jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika,državnog proračuna ili na drugi način,  osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti  iste podmiriti,  odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba  ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 2,5 osnovice.

Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva namijenjena je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava koja iz državnog proračuna,  osigurava  jedinica područne (regionalne) samouprave. Postupak za utvrđivanje prava i isplatu vrše jedinice lokalne samouprave, na temelju podataka nadležnog Centra za socijalnu skrb. Realizacija pomoći je krajem godine, jednokratno, u iznosu i broju, sukladno Odluci Skupštine Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva.

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.