Upravni odjel za financije i opću upravu

p.o. Gradonačelnika Pročelnica
 

Vesna Sajić

Adresa: Pula, Polanijev prolaz 2
Telefon 052/371-950
Fax 052/223-015

Djelokrug

Upravni odjel za financije i opću upravu obavlja:

 • planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
 • planiranje i praćenje likvidnosti, 
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,
 • vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina, 
 • sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
 • vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
 • blagajničko poslovanje,
 • poslove obračuna i isplate plaća, 
 • naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
 • utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
 • provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
 • postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
 • poslove vezane za osiguranje, 
 • poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
 • ispituje interese i potrebe poduzetničkih aktivnosti,
 • osigurava inicijalna sredstava za razvoj poduzetništva, te osigurava pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa,
 • ispituje mogućnosti razvoja pojedinih grana gospodarstva,
 • kadrovske poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika,
 • poslove prijema i otpreme pošte i arhiviranja, 
 • poslove ekonomata te poslove u vezi s fizičko-tehničkom zaštitom osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada,
 • poslove održavanja objekata, postrojenja, opreme i uređaja gradske uprave i mjesne samouprave,
 • poslove koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje,
 • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
 • poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava, geoinformacijskih sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvo

Ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za financije i opću upravu jesu:

U Upravnom odjelu sistematizirano je 38 radnih mjesta s 60 izvršitelja.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.