Sklonište za životinje - Higijenski servis

U Proračunu Grada Pule osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
Dužnosti jedinica lokalne samouprave vezano za postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama  utvrđene su u Zakonu o zaštiti životinja (NN 135/06), te u Zakonu o veterinarstvu (NN 41/07).

Sklonište za životinje: objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć,
Sklonište za životinje može osnovati fizička ili pravna osoba. Ako nije osnovano sklonište njegovo osnivanje i rad financira jedna ili više jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u skladu s njihovim potrebama.
Higijenski servis je služba za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, koje osnivaju pravne ili fizičke osobe.

Grad Pula vrši zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja putem Veterinarske ambulante Pula u  Higijenskom servisu za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, nalazi se na lokaciji Kaštjun, površine 1000 m2.
Postojeći Higijenski servis udovoljava svim uvjetima i zahtjevima koje određuje Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi. Za smještaj životinja uređeno je 15 bokseva za smještaj ukupno 30 životinja. Tijekom godine zbrine se oko 300-tine pasa i oko 80-tak mačaka.
Psi  i  mačke se u pravilu udomljavaju ukoliko je posjednik životinje nepoznat, ili se vraćaju vlasniku ako je isti poznat. Iznimno se životinje eutanaziraju sukladno Zakonu o zaštiti životinja. 

Poslove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja obavljaju djelatnici Veterinarske ambulante Pula d.o.o., te kompletnu informaciju možete pogledati na internet stranicama veterinarske stanice Pula pod rubrikom Sklonište životinja.

 

Kontakt:
Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.
Dinka Trinajstića 1.
Tel: 541-100; fax: 393 141
Mob: 098 98 12 583
Web: www.veterinarskastanicapula.hr
E-mail: vet.st.pula(at)pu.htnet.hr

Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama

Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama utvrđeno je slijedećim zakonima i propisima:

Zakon o zaštiti životinja (NN 135/06) uređuje odgovornost, obveze i dužnosti fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti; način postupanja sa životinjama; uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, prijevozu, obavljanju pokusa, klanju i usmrćivanju životinja, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima, na predstavama i natjecanjima životinja, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama.
Svaki vlasnik odnosno posjednik životinje mora brinuti da se njegova životinja ne razmnožava nekontrolirano. Za sve potomke svojih životinja vlasnik odnosno posjednik snosi odgovornost i takvo razmnožavanje mora spriječiti.
Zakon o zaštiti životinja stupio je na snagu 01. siječnja 2007. godine. Zakon je usklađen s Europskim i svjetskim standardima vezano za dobrobit životinja.

Pavilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (NN 110/2004) propisani su uvjeti kojima isti moraju udovoljavati s obzirom na smještaj, način izgradnje, opremu, način rada i veterinarsko-zdravstveni rad. Nadzor nad radom objekta vrši županijska veterinarska inspekcija. Treba naglasiti da navedeni Pravilnik vrlo precizno određuje: lokaciju za smještaj objekta na način da se ne narušavaju rad i cjelovitost već postojećih objekata i ne onečišćuje okoliš, nadalje uvjete koje moraju osigurati kako bi udovoljili potrebama životinja smještenih u njima, način prijema životinja, postupanje sa životinjama, obavezu traženja posjednika životinje putem sredstava javnog priopćavanja, osiguravanje veterinarske zaštite zdravlja životinja, razlike u smještaju životinja u skloništu odnosno u higijenskom servisu.

Zakon o veterinarstvu (NN 41/07 ) uređuje zaštitu zdravlja životinja, provedbu mjera veterinarskog javnog zdravstva, unapređivanje reprodukcije životinja, veterinarsku zaštita okoliša, službene kontrole i inspekcijski nadzor u području veterinarstva.
Prema odredbama Zakona o veterinarstvu svi psi moraju biti označeni na propisani način, i svi označeni psi moraju biti upisani u upisnik pasa, a posjednik mora posjedovati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće.

U članku 37. utvrđuje se da:
(1) Svi psi moraju biti označeni na propisani način.
(2) Svi označeni psi moraju biti upisani u upisnik pasa, a posjednik mora posjedovati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće.
(3) Cijepljenje pasa, vođenje upisnika pasa te izdavanje propisane isprave obveza je ovlaštene pravne ili fizičke osobe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(4) Središnji upisnik pasa vodi Uprava.
(5) Za troškove upisa pasa, obveznog označavanja pasa i izdavanja službenih isprava posjednik plaća naknadu u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(6) Posjednik psa obvezan je prijaviti nabavu, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za upisivanje u središnji upisnik pasa.
(7) Psi nad kojima nisu provedene propisane mjere iz stavka 3. ovoga članka smještaju se u sklonište na teret posjednika, odnosno jedinice lokalne samouprave ukoliko posjednik nije poznat, a usmrćuju se u skladu s odredbama posebnog propisa o zaštiti životinja.
(8) Sadržaj i oblik upisnika pasa te isprave o obveznom upisu i provedenim mjerama, uvjete i način označavanja, kao i oblik obvezne oznake za pse propisuje ministar.

Pravilnikom o označavanju pasa ( NN 162/03, 114/04) se propisuje način označavanja pasa, oblik obvezne oznake za pse te sadržaj i oblik upisnika pasa. Psi oštenjeni u razdoblju od 1. listopada 2004. godine moraju biti označeni mikročipom, čiji broj mora biti uveden u evidenciju ovlaštene veterinarske organizacije odnosno veterinarske ambulante privatne prakse ovlaštene za cijepljenje pasa protiv bjesnoće, dok psi oštenjeni u razdoblju do 1. listopada 2004. godine moraju biti označeni markicom ili mikročipom.

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti životinja i Zakona o veterinarstvu Grad Pula donio je Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama («Službene novine» Grada Pule br.9/07).
Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa, kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama i objektima javne namjene, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.    

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi nadležna inspekcija, te komunalno redarstvo Grada Pule.Obavljanje poslova skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja financiraju jedinice lokalne samouprave.
 Grad Pula je sa Veterinarskom stanicom Pula d.o.o., ugovorno definirao poslove higijeničarske službe i Higijenskog servisa (sklonište za životinje) za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, na lokaciji Kaštijun (smještajnog kapaciteta  40 životinja).

 Postojeći Higijenski servis udovoljava svim uvjetima i zahtjevima koje određuje            Pavilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi. Za smještaj životinja uređeno je 20  bokseva, prostori za promatranje životinja, ambulanta, sanitarije, te ostali prateći prostori.

Psi  i  mačke se u pravilu udomljavaju, ukoliko je posjednik životinje nepoznat, ili se vraćaju vlasniku ako je isti poznat. Iznimno se životinje eutanaziraju sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

Kontakt:
Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.

Dinka Trinajstića 1.
Tel: 541-100;
Fax: 393 141
Mob: 098 98 11 666
Web: www.veterinarskastanicapula.hr
E-mail: vet.st.pula(at)pu.htnet.hr

 

Udruga za zaštitu životinja SNOOPY
Pula, Mletačka 12
tel. 098/939-4188 (Nina), 099/878-4437 (Adriana), 095/507-5760 (zvati nakon 15h) (Iris Puljić), 091/891-0883 (Tihana)

Web: www.snoopy.hr

e-mail: udrugasnoopy(at)gmail.com

Žiro račun: OTP banka d.d. Pula, ŽR: 2407000-1100133928

Udruga za zaštitu životinja "RUKA ŠAPI", Pula
Web: www.ruka-sapi.hr

Postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla – uklanjanje lešina s javnih površina

Postupanje s nusproizvodima je profilaktička mjera usmjerena na otkrivanje, sprječavanje pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i nametničkih bolesti ljudi i životinja i mjera veterinarske zaštite okoliša.

Grad Pula osigurava u Proračunu Grada Pule sredstva za rad Higijeničarske službe, te snosi troškove za uklanjanje lešina.Poslovi utilizacije i neškodljivog uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda obavlja Higijeničarska služba pri Veterinarskoj ambulanti Pula.

Pravilnik o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi( NN br. 56/06) propisuje način postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, te veterinarsko-zdravstveni uvjeti za: sakupljanje, prijevoz, uskladištenje, postupanje, preradu i uporabu ili uništavanje nusproizvoda, da bi se spriječilo da ti proizvodi postanu opasni za zdravlje ljudi i životinja te okoliš.

Nusproizvodi životinjskog podrijetla su cijeli životinjski trupovi ili dijelovi trupova te proizvodi životinjskog podrijetla, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, uključujući jajašca, embrije i sjeme.Objekt za neškodljivo uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda nalazi se na lokaciji Kaštjun.Inspekcijski nadzor u području primjene odredbi ovoga Pravilnika obavljaju veterinarski inspektori.

Kontakt:
Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.
Dinka Trinajstića 1.
Tel: 541-100; Fax: 393 141
Mob: 098 98 11 666
Web: www.veterinarskastanicapula.hr
E-mail
: vet.st.pula@pu.htnet.hr

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.