Upravni odjel za društvene djelatnosti

p.o. gradonačelnika pročelnica
 

Elvira Krizmanić Marjanović

Adresa: , Sergijevaca 2
Telefon 052/371-930
Fax 052/215-380

Djelokrug

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja: 
 • poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u djelatnostima odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva,
 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost gradskih ustanova u vlasništvu Grada Pule iz djelokruga društvenih djelatnosti (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
 • praćenje programa rada javnih ustanova iz područja socijalne skrbi, podizanje kvalitete življenja korisnika, te podizanje kvalitete rada u ustanovama,
 • poticanje razvoja humanih vrijednosti i volonterskog rada
 • praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja,
 • pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna,
 • izradu programa financiranja za darovite učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama,  
 • izradu programa financiranja produženog boravka,
 • financiranje programa informatičkog obrazovanja učenika i sportskih aktivnosti,
 • financiranje programa za dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika,
 • financiranje raznih natjecanja, susreta i smotri gradske, međugradske i međunarodne razine, te suradnju škola, 
 • vođenje postupka stipendiranja studenata,
 • sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda i drugih programa iz područja odgoja i obrazovanja,
 • planiranje tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme te hitnih intervencija i izgradnje kapitalnih objekata osnovnog školstva za koja su sredstva osigurana iz/ili posredstvom nadležnog Ministarstva,
 • poticanje suradnje sa Savezom sportova i Zajednicom tehničke kulture u vezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad,
 • raspodjelu sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za programe u sportu i tehničkoj kulturi,
 • planiranje tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme sportskih objekata i objekata tehničke kulture,
 • poslove sustavnog praćenja kretanja životnog standarda građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima,
 • poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana (ovisnicima, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, djece, obiteljima izloženih nasilju i drugima),
 • poslove unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite,
 • praćenje pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana, a u cilju unapređenja stanja okoliša i osiguranja boljih uvjeta života.
 • poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja zdravstvene, psihosocijalne prevencije i zaštite na lokalnoj razini,
 • poslove dezinsekcije i deratizacije i provedbe veterinarskih mjera, te zaštitu životinja,
 • poslove na izradi kriterija za programiranje, načine i uvjete raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada  iz djelokruga ovog odjela,
 • poslove brige o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba iz djelokruga ovog odjela.

Ustrojstvo

U Upravnom odjelu se ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1.  Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu
2.  Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

U Odjelu se sistematizira ukupno 13 radna mjesta sa 14 izvršitelja.

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.