Financijska pomoć građanima

Grad Pula, Upravni odjel za društvene djelatnosti
Pula, Sergijevaca 2,
Tel. 052/371-930
Pročelnica Elvira Krizmanić Marjanović
e-mail: elvira.krizmanicmarjanovic@pula.hr

Socijalnu i zdravstvenu skrb u gradu Puli omogučavaju prava utvrđena socijalnim programom Grada Pule koja mogu ostvariti hrvatski državljani sa prebivalištem  na području Grada Pule:

Novorođenačka potpora 

Navedena potpora definirana je Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pule kojom se utvrđuju oblik, uvjeti i način ostvarivanja novorođenačke potpore sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Pule. Od 2016.godine novorođenačka potpora predstavlja novčani iznos u visini 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete. Pravo na novorođenačku potporu ostvaruje, nakon prijave u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, jedan od roditelja koji, bez obzira na mjesto djetetovog rođenja, ima prebivalište u Puli.

Pomoć za prehranu djece do 1 godine 

Isti podrazumijeva novčanu pomoć Grada, u iznosu od 500,00 kn mjesečno, za prehranu djece do godinu dana života obiteljima sa troje ili više djece koje pri Centru za socijalnu skrb Pula ostvaruju pravo na stalnu pomoć. 
Subvencioniranje učešća roditelja u cijeni predškolskih programa – Grad   pomaže određenim kategorijama roditelja/skrbnika u podmirivanju  troškova boravka učešća roditeljave, ili njima povjerene djece, u predškolskim ustanovama koje su obuhvaćene Planom mreže vrtića u Gradu Puli  i to mjesečno u visini od  20% do 100% cijene predškolskog programa ovisno o tome koje uvjete participacije ispunjavaju. Pravo na ovaj vid pomoći ostvaruju roditelji/skrbnici  koji su: korisnici dječjeg doplatka, stalne pomoći Centra za socijalnu skrb, kod kojih je utvrđen određeni stupnja invaliditeta, koji su redovni studenti ili učenici, koji  predškolskim programom imaju obuhvaćeno dvoje i  više djece.
Subvencioniranje troškova produženog boravka u OŠ – u visini od 25%  pune cijene koštanja produženog boravka u OŠ  za djecu  čiji su roditelji/skrbnici  korisnici  dječjeg doplatka  a istovremeno su u radnom odnosu.

Subvencioniranje učešća roditelja

Subvencioniranje učešća roditelja u cijeni koštanja programa Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa CP i drugim posebnim potrebama  – je mjera kojom Grad Pula, kao jedan od  osnivača Doma, ovisno o obiteljskim prilikama, odnosno zdravstvenom i materijalnom statusu obitelji, za djecu, kod koje je utvrđeno postojanje cerebralne paralize, podmiruje u cjelosti, ili u 80 postotnom iznosu,  troškove korištenja pojedinih programa Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa CP i drugim posebnim potrebama.

Subvencioniranje troškova školskih marendi 

Subvencija iznosi 50% cijene školske užine za djecu čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na dječji doplatak, odnosno financiranje troškova  školske užine u cijelosti za djecu koja su korisnici prava na stalnu pomoć u Centru za socijalnu skrb Pula, za djecu kojoj je utvrđena 100 postotna invalidnost, čiji roditelji imaju utvrđen određeni stupanj tjelesnog oštećenja, za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Novčane potpore dodjeljuju se redovnim studentima koji žive u posebno teškim uvjetima, uključujući i materijalne (da mjesečni prihod obitelji po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 1.200 kuna), i koji nisu ostvarili pravo na stipendiju prema drugoj osnovi. Studentske potpore se isplaćuju devet mjeseci tijekom akademske godine u iznosu od 750 kuna studentima koji studiraju izvan mjesta prebivališta, odnosno 550 kuna studentima koji studiraju u Puli.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

a)Mjesečna isplata je oblik zaštite koji je temeljem Zakona o socijalnoj skrbi prenijet u nadležnost jedinica lokalne samouprave uz utvrđivanje osnovnih kriterija za ostvarenje tog prava, a koji su detaljnjije razrađeni Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pule. Novčana pomoć se dodjeljuje mjesečno za podmirenje troškova najamnine, komunalne naknade, el. energije, plina,  grijanja, vode i dr. u iznosu od 400,00 ili 600,00 kuna, osobama koje za stanovanje ne koriste stambeni prostor koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba a koje žive u narušenim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim prilikama. , ako njihov prihod u posljednja tri mjeseca ne prelazi iznos od 800,00 kn po članu obitelji odnosno iznos od 1.050,00 kn za samca.

b) jednokratna novčana pomoć: za  podmirenje troškova stanovanja isplaćuje se jednom godišnje u visini od  800,00 kuna kada podnositelj zahtjeva ne ispunjava u cijelosti uvjete za ostvarivanje prava  na mjesečnu isplatu pomoći za podmirenje troškova stanovanja a živi, sam ili sa obitelji, u narušenim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim prilikama.

Dodatna novčana pomoć

Radi zaštite standarda socijalno ugroženih dodatna novčana pomoć u iznosu od 125 kuna mjesečno odobrava se osobama koje u pulskom Centru za socijalnu skrb ostvaruju pravo na stalnu pomoć, a istovremeno ne ostvaruju pravo na pomoć u prehrani.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi pravo na stalnu pomoć priznaje se samcu ili obitelji koja nema sredstva u zakonom propisanom minimalnom iznosu za podmirenje osnovnih životnih potreba, a sredstva ne mogu ostvariti svojim radom, prihodima, imovinom niti ih mogu uzdržavati zakonski ili ugovorni obveznici. 

Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva

Isplaćuje se, putem Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule a na teret Istarske županije, jednom godišnje (uglavom krajem godine) u iznosu od 950,00  kuna samcima ili obiteljima, korisnicima stalne pomoći u Centru za socijalnu skrb Pula koji se griju na drva, a sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi  i sukladno Odluci Županijske skupštine Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva.

Pomoć u prehrani za nemoćne osobe

Pomoć u prehrani za nemoćne osobe pravo je koje se osigurava osobama koje, zbog tjelesnog, mentalnog ili psihičkog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti nisu same u mogućnosti pripremiti obrok, niti su im isti, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga, u mogućnosti osigurati zakonski ili ugovorni obveznici,  pod uvjetom da im osobni prihodi po članu obitelji ne prelaze, Odlukom o socijalnoj skrbi, propisane cenzuse. Grad u potpunosti podmiruje troškove prehrane za nemoćne osobe kojima je prosjek mjesečnog prihoda, u posljednja tri mjeseca, po članu obitelji  iznosio do 1.100,00 kuna ili ako je prihod samca iznosio do 1.300,00 kuna. U 80% otnom iznosu Grad  podmiruje troškove prehrane za nemoćne osobe kojima je prosjek mjesečnog prihoda, u posljednja tri mjeseca,  po članu obitelji  iznosio do 1.500,00 kuna ili ako je prihod samca iznosio do 1.700,00 kuna. Pomoć se realizira dostavom pripremljenog obroka u stambeni prostor korisnika.

Subvencioniranje troškova  pomoći i njege u kući 

Subvencioniranje troškova pomoći i njege u kući priznaje se u cijelosti osobama kojima je zbog tjelesnog, mentalnog ili psihičkog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti u zadovoljavanju životnih potreba prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, te im prihod u posljednja tri mjeseca po članu obitelji iznosi do 1.500 kuna, odnosno, ako se radi o samcu do 1.700 kuna, pod uvjetom da im tu vrstu usluge ne mogu, zbog objektivnih razloga, osigurati zakonski ili ugovorni obveznici. Usluga obuhvaća  pomoć u održavanju osobne higijene i higijene prostora, pomoć u nabavi namirnica, spremanju obroka, brigu o zdravstvenom stanju, nabavi lijekova, uzimanju terapije i sl. Služba kućne njege i pomoći organizirana je u sklopu Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić“. Kućne njegovateljice prema utvrđenim potrebama i rasporedu odlaze u domove korisnika i pružaju dogovorene usluge. 

Subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu

Odobrava se osobama  sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, korisnicima stalne pomoći u CZSS, dobrovoljnim davatelji krvi koji su krv dali više od 100 puta te udomiteljima i osobama koje su smještene u  udomiteljske obitelji.  Navedeni korisnici učestvuju u cijeni pretplatne karte u visini od 20%, a preostali dio od 80% podmiruje Grad.
Odlukom Gradskog poglavarstva («Službene novine» Grada Pule 03/04) osobama starijim od 65 godina osiguran je besplatni gradski prijevoz. Temeljem Odluke Trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. od 8. veljače 2001. godine, umirovljenici mlađi od 65 godina života, kao i njihovi supružnici, koji nemaju prihoda, a stariji su od 60 godina, mogu ostvariti pravo na subvencioniranu, godišnju, kartu javnog gradskog prijevoza pod uvjetom osobne participacije, ovisno o visini osobne mirovine, u iznosu od 165,00  do  400,00 kuna.

Subvencioniranje gradskog prijevoza srednjoškolaca

Novom Odlukom o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa sjedištem u Gradu Puli, koja je stupila na snagu 1. ožujka 2009. godine,utvrđena je participacija u plaćanju troškova mjesečne vozne karte u visini od 30% koštanja karte, za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Pule, a ujedno su korisnici dječjeg doplatka.

Dopunska materijalna zaštita vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i članova njihovih obitelji

Ostvaruje se temeljem  Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Naknada se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice.Osnovica za utvrđivanje iznosa naknade za osobne korisnike iznosi 2.100,00 kuna a za članove obitelji  1.680,00 kn.

Pomoći umirovljenicima 

Pomoći umirovljenicima (tromjesečna isplata) - dodjeljuju se temeljem Odluke Gradskog poglavarstva Grada Pule, koja je donešena na sjednici održanoj 13. ožujka 2008.g., a prema kojoj umirovljenici koji žive sami ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 500 kuna tromjesečno ako im mirovina iznosi do tisuću kuna. Ukoliko im mirovina iznosi od 1.001 do 1300 kuna dobivaju 400 kuna tromjesečno, odnosno 300 ako im mirovina iznosi od 1.301do 1.700 kuna. Višečlana obitelj umirovljenika ostvaruje pravo na novčanu pomoć od 300 kuna tromjesečno ako je prihod po članu manji od 1.400,00 kuna.
Isti umirovljenici stekli su pravo na dobivanje iskaznice za nešto povoljniju  kupovinu asortimana u Ribarskoj zadruzi Lanterna i Poljoprivrednoj zadruzi Agro Istra.

Troškovi ukopa za nezbrinute osobe 

Podmiruju se u cjelosti za osobe koje nemaju srodnika koji su u mogućnosti i u obavezi iste podmiriti, a koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Grada Pule, ili ukoliko im  prebivalište nije moguće utvrditi, odnosno, iznimno, do iznosa od 2.000,00 kuna u koliko obveznici plaćanja troškova ukopa imaju mjesečne  prihode po članu obitelji niže od 1.000,00 kuna.  

Socijalno zdravstvene akcije u mjesnim odborima

Podrazumijevaju vidove pružanja pomoći građanima koji su  zbog izvanrednih okolnosti  - zdravstvenih, socijalnih, smrti, bolesti, nesreće, došli u stanje socijalne potrebe a istu nisu u stanju prevladati bez pomoći zajednice. Kroz osiguranje sredstva, koja se po kriteriju veličine MO, broja stanovnika te specifičnosti problematike, raspoređuju u šesnaest MO,  Grad Pula od 2006. godine podržava program  «Socijalne akcije u mjesnim odborima» pri čemu  gore navedenim osobama, okruženje u kojem osoba živi,  daje doprinos u rješavanje  situacije.
U tom smislu potaknuto je  povezivanje predstavnika mjesnih odbora, volontera, te socijalne i zdravstvene struke (socijalne radnice i patronažne sestre).

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.