IV. Suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 14.

Grad Pula se povezuje u odgovarajuće oblike povezivanja odnosno zaključuje sporazume o ciljevima, oblicima i uvjetima suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa u unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 15.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka, u okviru svojeg samoupravnog djelokruga, Grad Pula uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama   lokalne   i   regionalne   samouprave   drugih   država,   u   skladu   sa   zakonom   i međunarodnim ugovorima.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada  Pule  s  lokalnim  i  regionalnim  jedinicama  drugih  država  te  sadržaju  i  oblicima  te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.
Sporazum   o suradnji Grada Pule i lokalne odnosno regionalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Pule.

Članak 16.

Grad Pula u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Istarske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Grada Pule, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.
Inicijative,  mišljenja  i  prijedloge  iz  prethodnog  stavka  u  ime  Grada  Pule  mogu podnositi  Gradsko  vijeće  i  Gradonačelnik  neposredno  nadležnim  tijelima  i  posredno  putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.