Gradonačelnik Grada Pule

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupa Grad Pulu. Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Gradonačelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Gradonačelnik ima dva zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno s gradonačelnikom.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada propisane Statutom Grada i sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita okoliša te ostale djelatnosti).


Linkovi:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.