Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu veljači 2017. godine

 

U mjesecu veljači 2017. godine Gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje radova obnove građevina na području zaštićene kulturno-povijesna cjeline grada Pule
 2. Odluka o raspisivanju poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Pule
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stanova i poslovnih prostora
 4. Odluka o poništenju dijela odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stanova i poslovnih prostora
 5. Odluka o objavi poziva za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Pule
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 7. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 9. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine
 10. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2017. godinu
 11. Odluka o dodjeli potpora iz programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule
 12. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2017. godini
 13. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Riva br. – Stupar Jasminka
 14. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Flavijevska br. 8 – Udruga ZUM
 15. Odluka o davanju u podzakup poslovnog prostora – Trg I. istarske brigade br. 1
 16. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 2/I – Sa(n)jam knjige Pula
 17. Odluka o sklapanju Anexa nagodbe o naknadi za ulaganje u poslovni prostor u Puli, Trg I. Istarske brigade 16 – Josip Krajcar
 18. Odluka o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o.
 19. Odluka o određivanju osobe zadužene za nadzor osobe uključene u probaciju
 20. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert – 2 CELLOS“ u Amfiteatru (02. srpnja 2017.)
 21. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert – STING“ u Amfiteatru (26. srpnja 2017.)
 22. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert – ZUCCHERO“ u Amfiteatru (13. kolovoza 2017.)
 23. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „DIMENSIONS FESTIVAL – OPENNING KONCERT“  u Amfiteatru (30. kolovoza 2017.)
 24. Zaključak o prihvatu Sporazuma o kreditiranju kružnog toka
 25. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 26. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 27. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana „Stari grad Pula“
 28. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Riva“
 29. Zaključak o prihvatu Ugovora o pravu služnosti na javnom vodnom dobru – Hrvatske vode-pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb
 30. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Istra apartmani d.o.o.
 31. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Omladinska d.o.o. Pula
 32. Zaključak o prihvaćanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2016. godini
 33. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata za 2016. godinu
 34. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (03. veljače 2017.)
 35. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (10. veljače 2017.)
 36. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (17. veljače 2017.)
 37. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (24. veljače 2017.)
 38. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – pivnica „Shyipyard pub“
 39. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Kunstkafe“
 40. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Uliks“
 41. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Irenne“
 42. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Tima za prilagodbu klimatskim promjenama („Climate Change Adaption“ team) za provedbu aktivnosti na projektu „Life SEC Adapt“ (Kod projekta:LIFE 14CCA/IT/000316) iz Life Programa 2014.-2020.
 43. Plan nabave Grada Pule za 2017. godinu
 44. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2017. godin
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2017. godinu
 46. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrade i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2017. godinu (dr. Antonio Mirković)
 47. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrade i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule za 2017. godinu (Mikela Ristoski)
 48. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrade i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje Grada Pule za 2017. godinu (Gimnazija Pula)
 49. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrade i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ Grada Pule u 2017. godini (Aleksandar „Aki“ Rahimovski)

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.