Pregled akata gradonačelnika donesenih u mjesecu siječnju 2017.

U mjesecu siječnju 2017. godine Gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

1.      Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
2.      Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
3.      Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu plakatnih objekata
4.      Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
5.      Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2017. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu – Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
6.      Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja Pula
7.      Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva – Nedeljković-Ramadani Mirjana
8.      Odluka o kupnji zemljišta – odvojak s Partizanskog puta (Nika Brkljača Bottegaro)
9.      Odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama k.č.br. 4240/27 i k.č.br. 4240/30 obje k.o. Pula
10.  Odluka o davanju suglasnosti na stjecanje prava vlasništva – Mandić Goran, Kraljevina Norveška
11.  Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja vodovodnih cijevi u svrhu rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Vidikovac–Banjole – Vodovod d.o.o. Pula
12.  Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, pristupa i održavanja FTTC kabineta, ormara i kabelske kanalizacije na teret kč.br.915/232 i kč.br.908/1 k.o. Pula – Hrvatski telekom d.d. Zagreb
13.  Odluka o prihvatu tabularne isprave – pravo služnosti u korist k.č. 2655/10 k.o. Pula – Grad Pula
14.  Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Riva br. – t.d. Biteri
15.  Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2017. godinu
16.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pula-Pola za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule
17.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule
18.  Odluka o povjeravanju poslova organizacije obilježavanja Dana Grada Pule i Prvog svibnja 2017. godine
19.  Odluka o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „Prosinac u Puli“
20.  Odluka o izmjeni odluke o prijenosu sredstava – Dječji kreativni centar
21.  Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2016. godini – OŠ Kaštanjer
22.  Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2016. godini – OŠ Centar
23.  Odluka o prijenosu vrijednosti glavnog projekta rekonstrukcije - OŠ Centar
24.  Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
25.  Zaključak o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Pule za 2017. godinu
26.  Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone
27.  Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
28.  Zaključak o ne prihvaćanju Plana ispunjavanja obveza potrošača nad potrošačem Lukić Orijana
29.  Zaključak o ne prihvaćanju Plana ispunjavanja obveza potrošača nad potrošačem Rupenović Nenad
30.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Grada Pule za 2016. godinu
31.  Zaključak o organiziranju manifestacija (Solidarna eko tržnica, TV Nova i Radio Maestral-emitiranje programa)
32.  Zaključak o organiziranju manifestacija (glazbena prezentacija polaznika Ableton edukacije-EduSlash multimedijalna platforma za edukaciju i razvoj)
33.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (06. siječnja 2017.)
34.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (07. siječnja 2017.)
35.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (13. siječnja 2017.)
36.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (20. siječnja 2017.)
37.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (27. siječnja 2017.)
38.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar „Uliks“ (16.- 31. siječnja 2017.)
39.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar „Uliks“ (01. do 28. veljače 2017.)
40.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar „Shyipyard pub“ (26, 27. i 28. siječnja 2017.)
41.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar „Kunstkafe“ (21. siječnja 2017.)
42.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o modelima za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule
43.  Pravilnik o modelima za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule (pročišćeni tekst)
44.  Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Pula za 2017. godinu
45.  Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Grada Pule za 2017. godinu
46.  Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pule za 2017. godinu
47.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2016. godine
48.  Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2016. godine
49.  Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2017. godinu

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.