28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 14.12.2016.

Za srijedu, 14. prosinca 2016. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

 D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 26.10.2016.godine
3.      Donošenje:
a)       Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Pule u 2016. godini
b)      Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pule za 2017. godine s financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019. godine
c)      Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Pule
4.      Donošenje:
a)      Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
b)      Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c)      Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2016. godinu
d)     Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
5.      Donošenje:
a)      Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
b)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
6.      Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2017. godinu
7.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
8.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića “Mali svijet”
9.      Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
10.  Donošenje:
a)      Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula na području Grada Pula-Pola u 2017. godini
b)      Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c)      Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d)     Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2017. godinu
e)      Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
11.  Donošenje:
a)      Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
b)      Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
12.  Donošenje Odluke o prijenosu sredstava za nabavu komunalne opreme–kanti, kompostera i podzemnih kontejnera za sakupljanje otpada na području Grada Pule komunalnom društvu Pula Herculanea d.o.o.
13.  Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo trgovačkih društava Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o.
14.  Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu rekonstrukcije državne ceste D75 (ex D21) dionica Vodnjan-Pula u korist trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.
15.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule
16.  Donošenje:
a)      Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 5563/8 k.o. Pula)
b)      Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 715/24 k.o. Pula)
17.  Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije za razdoblje od 15.12.2016. do 31.12.2018. godine, na području grada Pule
18.  Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ribarska koliba
19.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“
20. Donošenje: 
a) Odluke o kupnji zemljišta - Trgovački centar Max Stoja d.o.o.
b) Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture - Trgovački centar Max Stoja d.o.o.
b)     21. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Arenaturist d.d.)

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.