27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 26.10.2016.

Za srijedu, 26. listopada 2016. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

  Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D 

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća od 08.08.2016. godine
3.      Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
4.      Donošenje:
a)      Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti
b)      Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
c)      Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
5.      Donošenje Odluke o izboru osobe za opskrbu električnom energijom za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora
6.      Donošenje:
a)      Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Pula
b)      Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“
7.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
8.      Donošenje:
a)      Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2016 – 2018 godine
b)      Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2017. godinu
9.      Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o lokacijama, organizaciji, naplati i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
10.  Donošenje Odluke o visini koeficijenta boravišne pristojbe
11.  Donošenje:
a)      Odluke o prihvaćanju Ugovora o potpori od strane Grada između Pulapromet d.o.o., Grada Pule i Europske banke za obnovu i razvoj
b)      Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. iz Pule
12.  Donošenje Odluke o otpisu zateznih kamata na glavnicu duga (Bizjak Arsen)
13.  Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – Stanoinvest holding d.o.o. Pula

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.