Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu rujnu 2016. godine

U mjesecu rujnu 2016. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o održavanju manifestacije Europskog tjedna mobilnosti u gradu Puli
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta – lokacija Kaštanjer
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 5. Odluka o objavi javnog natječaja za opskrbu električnom energijom za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora
 6. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2016. godinu
 7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 8 – Udruga Istrijana Istre
 8. Odluka o davanju skloništa br. 34 u Puli, na lokaciji Krležina 39, na uporabu u miru – Evanđeoska Pantekostna crkva Hosana Pula
 9. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Veronska br. 3 i zaključenju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Idrizi Enes
 10. Odluka o kupnji zemljišta – Milka Ivinić (MO Veli Vrh)
 11. Odluka o kupnji zemljišta – Anita Čehić, Bertina Ritoša Bilić i Ljiljana Škuflić
 12. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta KB 10(20) kvTS 10(20)/0,4 kV Padulj 1 – TS 10(20)/0,4,kV Sponza – Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
 13. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi (spoj sanitarne odvodnje na CS Veli Vrh) – Pragrande d.o.o. Pula
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, pristupa i održavanja FTTC kabineta, zdenaca i kabelske kanalizacije na teret kč.br. 780/221 k.o. Galižana, kč.br. 3883/21, kč.br. 3874/89, obje k.o. Pula – Hrvatski telekom d.d. Zagreb
 15. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnom zgradom na adresi Splitska 14 u Puli – Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
 16. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnom zgradom na adresi Forum 13 u Puli – Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
 17. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava osnovnim školama Grada Pule
 18. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 19. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava Osnovnoj školi Kaštanjer Pula
 20. Odluka o imenovanju voditelja projekta „Zajedno do znanja“
 21. Odluka o imenovanju službenika zaduženih za otvorene podatke Grada Pule
 22. Zaključak o dodjeli sredstava za organizaciju 7. Međunarodnog sajma brodske opreme PULA BOAT FAIR 2016 – Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula
 23. Zaključak o prihvatu Ugovora o darovanju nekretnine u svrhu rekonstrukcije – gradnje ulice Prekomorskih brigada
 24. Zaključak o prihvatu Ugovora o pravu služnosti na javnom vodnom dobru – Hrvatske vode d.o.o. i Grad Pula
 25. Zaključak o davanju suglasnosti za održavanje predstave „Spectacula Antiqua“ u Amfiteatru (26. rujna 2016.)
 26. Zaključak o organiziranju manifestacija (međunarodna triatlon utrka „Ironman 70.3 Pula“)
 27. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (16. rujna 2016.)
 28. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (23. rujna 2016.)
 29. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Fiorin (30. rujna 2016.)
 30. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Povijesni i pomorski muzej Istre (17. rujna 2016.)
 31. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2016. godine
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu zateznih kamata na glavnicu duga za dužnika Bizjak Arsena
 33. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
 34. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 
 35. Zaključak o ne prihvaćanju Plana ispunjenja obveza potrošača – Rupenović Nenad

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.