Pravila Mjesnog odbora Štinjan

Ovim Pravilima detaljnije se uređuje djelokrug rada mjesnog odbora, prava i dužnosti tijela mjesnog odbora, prestanak mandata članova Vijeća, razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, radna tijela mjesnog odbora, način neposrednog sudjelovanja u odlučivanju i izjašnjavanja građana, financiranje mjesnog odbora i nadzor nad zakonitosti rada tijela mjesnog odbora.

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.