Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu kolovozu 2016.godine

U mjesecu kolovozu 2016. godine Gradonačelnik Grada Pula-Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

1.      Odluka o kupnji zemljišta radi izgradnje prometnice – naselje Monte Serpo (kč.br.2061/36, kč.br.20161/37, kč.br.2016/25, sve k.o. Pula)
2.      Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
3.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Anticova br. 11 – Udruga za ples i rekreaciju „Sense&Dance“ Pula
4.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska 52 – Humanitarna udruga „Naš san njihov osmjeh“
5.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 3 – Damir Burić
6.      Odluka o davanju skloništa br. 79 na lokaciji, Kochova – Jeretova ulica u Puli, na uporabu u miru – Sportsko rekreacijska udruga „Bunker“ Pula
7.      Plan i raspored plakatnih mjesta na području Grada Pule
8.      Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2016. godinu
9.      Odluka o odobravanju mogućnosti ugostiteljskim objektima produženja radnog vremena za vrijeme održavanja koncerata povodom otvaranja Dimensions i Outlook festivala
10.  Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture k.č.br.2770/3 i 2770/4 obje k.o. Pula u naselju Šikići
11.  Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za opskrbu električnom energijom povlaštenog kupca za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora
12.  Zaključak o davanju suglasnosti na Ugovor o zamjeni prava uporabe poslovnog prostora – Udruga cerebralne paralize Istarske županije
13.  Zaključak o ne prihvaćanju Plana ispunjenja obveza potrošača u izvansudskom postupku nad potrošačem
14.  Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert – Đorđe Balašević“ u Amfiteatru (04. kolovoz 2016.)
15.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja generalne probe za javnu manifestaciju koncert Đorđe Balašević (03. kolovoza 2016.)
16.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (03. kolovoza 2016.)
17.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (05. kolovoza 2016.)
18.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (10. kolovoza 2016.)
19.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (14. kolovoza 2016.)
20.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (17. kolovoza 2016.)
21.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (20. kolovoza 2016.)
22.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (23. kolovoza 2016.)
23.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (29. kolovoza 2016.)
24.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (30. kolovoza 2016.)
25.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (31. kolovoza 2016.)
26.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (09. kolovoza 2016.)
27.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Pleter usluge (14. i 15. kolovoza 2016.)
28.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Jazzistra na lokaciji Riječki gat (13. kolovoza 2016.)
29.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Jazzistra na lokaciji Povijesnog i pomorskog muzeja Istre  (21. kolovoza 2016.)
30.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dan Mjesnog odbora Busoler (13. kolovoza 2016.)
31.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dan Mjesnog odbora Monvidal (03. rujna 2016.)
32.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Fort Bourguignon (14. kolovoza 2016.)
33.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Fort Bourguignon (17. rujna 2016.)
34.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Preddimension dj party (23.-25. kolovoza 2016.)
35.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Predoutlook dj party (31. kolovoza 2016.)
36.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt S&O (03. rujna 2016.)
37.  Zaključak o organiziranju manifestacija (Udruga Seasplash, Pozitivan Ritam, Udruga Metamedija)
38.  Zaključak o organiziranju manifestacija (Ironman, Christina Cianci, MO Monvidal, Obrtnička komora)
39.  Zaključak o organiziranju manifestacije (koncert Olivera Dragojevića i Gibonnija)
40.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran „Ribarska koliba Fischerhutte“ (kolovoz 2016.)
41.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran „Ribarska koliba Fischerhutte“ (rujan 2016.)
42.  Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula – Edvin Matko Juršić
43.  Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom polugodištu 2016. godine
44.  Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola
45.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule
46.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2016. godine
47.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pule
48.  Zaključci o utvrđivanju prijedloga:
a)      Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule
b)      Odluke o lokacijama, organizaciji, naplati i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
c)      Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
d)     Odluke o određivanju ovlaštenika i cijeni poslova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
49.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o oglašavanju ništavom Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Klasa: UP/I 342-01/11-01/406, Urbroj: 2168/01-01-02-02-0270-12-25 od 01. listopada 2012. godine
50.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isknjiženju nefinancijske imovine–vrijednosti investicije u izgradnju Doma za odrasle osobe Vila Maria iz poslovnih knjiga Grada Pule
51.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi - kč.zgr. 115 i kč.zgr.116 obje k.o. Pula
52. Odluka o donaciji informatičke opreme 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.