Upravni odjeli i službe

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pule

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pule i poslova državne uprave prenesenih na Grad Pulu, Gradsko vijeće osniva upravne odjele i službe koji čine gradsku upravu u užem smislu.

Upravna tijela Grada Pule, u okviru prava i dužnosti Grada Pule, izvršavaju zakonske i druge propise, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće akte te obavljaju i druge poslove.

Upravna tijela Grada Pule samostalna su u okviru svoga upravnog djelokruga te za svoj zakonit i pravovremen rad odgovaraju gradonačelniku, Gradskom vijeću.

Upravna tijela Grada jesu:

Radno vrijeme upravnih tijela Grada Pula-Pola

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Pula-Pola, od ponedjeljka do petka je od 07.30 do 15.30 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Grada određuje se:
- ponedjeljkom i petkom od 08.00 do 11.00 sati
- srijedom od 12.30 do 15.30 sati.

Uredovno radno vrijeme pisarnice određuje se:
- ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8.00 do 14.30 sati
- srijedom  od 11,30 do 15,30 sati.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.