23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 07.03.2016.

za ponedjeljak, 07. ožujak 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje:
a)       Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća od 9.12.2015.
b)      Skraćenog zapisnika sa 20. /tematske/ sjednice Gradskog vijeća od 22.12.2015.
3.      Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2016. godinu
4.      Donošenje:
a)       Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Pule u 2015. godini
b)      Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Pula-Pola s financijskim učincima za 2016. godinu
c)      Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave
5.      Donošenje Odluke o sastavu urbanog područja Pula
6.      Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
7.      Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pule
8.      Donošenje Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Pula
9.      Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (trgovački obrt „Celes“)
10.  Donošenje:
a)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
b)      Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Luka Pula d.o.o.
11.  Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
12.  Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola
13.  Donošenje:
a)      Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2016. godinu
b)      Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2016. godinu
c)      Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2016. godinu
14.  Donošenje Odluke o prihvaćanju natječajne knjige za prijavu Grada Pula-Pola po Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj“
15.  Donošenje:
a)      Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č. 154/61, k.č. 154/62, k.č. 5180/2 i dijela k.č. 5177/1 sve k.o. PUla u korist Pula sport d.o.o.
b)      Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o.
16.  Donošenje Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokacijiUvala Valovineu Puli
17.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2016. godinu

 

Poziv


Zapisnik

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.