Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

p.o. gradonačelnika pročelnik
 

Giordano Škuflić

Adresa: Pula, Forum 2
Telefon 052/ 371-802
Fax 052/ 371-892

Djelokrug

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu obavlja:

 • poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, praćenje stanja u prostoru, te za uređenje građevinskog zemljišta,
 • poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,
 • poslove izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje,
 • geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
 • poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
 • s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
 • poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika,
 • poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
 • brine o uređenju naselja, o kvaliteti i unapređenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad,
 • poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
 • poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
 • poslove utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje i spomeničke rente, poslove ovrhe komunalnog doprinosa, ovrhe komunalne naknade, ovrhe naknade za uređenje voda i ovrhe spomeničke rente,
 • poslove komunalnog redarstva,
 • poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
 • sve poslove vezane uz promet, a naročito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unapređenja prometa
 • poslove u vezi pripreme i izrade projekata i programa financiranih iz EU i drugih fondova, a vezano za djelokrug poslova Odjela.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.