Doneseni akti od 17. prosinca 2014. godine do 28. siječnja 2015. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 17. prosinca 2014. godine do 28. siječnja 2015. godine

 

 1. Odluka o dodjeli potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 2. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora za zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 3. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2014/2015.
 4. Odluka o davanju u najam stana – Kovačević Zdravko
 5. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva – Radošević Ema
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 7. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine na namijenjene postavi kioska
 9. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 10. Odluka o dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 11. Odluka o dopuni priloga Odluke o određivanju pomoći građanima radi ublažavanja posljedica poplave nastale zbog ekstremnih količina kiše koje je pala 14. srpnja 2014. godine
 12. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru Ur.broj:345/14 od 10. prosinca 2014. godine JU Pula Sport – nabava opskrbe električnom energijom
 13. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u ulici Sergijevaca u Puli – Pragrande d.o.o. Pula
 14. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja oborinske kanalizacije – nastavak Kalčeve ulice u Štinjanu
 15. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja srednjetlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina za lokaciju Radićeva ulica u Puli
 16. Odluka o davanju zemljišta na uporabu – Auto klub Pula-Rovinj
 17. Odluka o davanju skloništa tunelskog tipa – dopunske zaštite br. 19 na lokaciji u Tomassinijevoj, Rizzijevoj i Kranjčevićevoj ulici, na uporabu u miru – EURO mar j.d.o.o. Pula
 18. Odluka o davanju dijela skloništa br.75 u Puli, na lokaciji Jeretova 16/A, na uporabu u miru – Speleološka udruga „Pula“
 19. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br.10 – EMI–TOURS d.o.o.
 20. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 1 – Galerija Makina
 21. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br.24 – Šujević Miljenko
 22. Odluka o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Grada Pule
 24. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Republika Hrvatske – Ministarstvo financija-Porezna uprava
 25. Odluka o davanju suglasnosti za prvu djelomičnu diobu stečajne mase za vjerovnike prvog višeg isplatnog reda – Arena Modna kuća d.o.o. „u stečaju“
 26. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Mladenke Mavrić
 27. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Mirjane Dražić
 28. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule – Istra d.d. Pula
 29. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o kupoprodaji, Klasa:947-03/12-01/403;Urbroj:2168/01-04-03-02-0247-12-1 od 03. kolovoza 2012. godine
 30. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 31. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2015. godinu
 32. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje projekta izgradnje Putničkog teminala Pula
 33. Pravilnik o modelima za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području Grada Pule
 34. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na prijedlog dopune Cjenika o visini naknade za dodjelu grobnih mjesta na groblju u Štinjanu
 35. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Štinjan“ za javnu raspravu
 36. Zaključak  prihvatu prijedloga nagodbe – Flash studio d.o.o. Pula
 37. Zaključak  prihvatu prijedloga nagodbe – D&A d.o.o. Pula
 38. Zaključak o uređenju međa – Enca Rojnić i Alfio Starić
 39. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Ljudevita Posavskog 13 u Puli
 40. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Kochova br. 13 u Puli
 41. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Valvazorova br. 7 u Puli
 42. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Elizabeta Pavlov
 43. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Libero Lušetić
 44. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Marljivo d.o.o. Pula
 45. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Zenzerović Stanko
 46. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe dužnika – SIGURNOST d.o.o. Labin
 47. Zaključak o prihvatu Prijedlog Sporazuma o obročnoj otplati duga i osiguranju novčane tražbine – Nesimi Abdulah
 48. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih – Rekonstrukcija ulica De Villeov uspon, Sv. Margerita i Fontička
 49. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (Taxi plus j.d.o.o., Pomodor d.o.o.)
 50. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (GoodMood fest-DJ Paolo Barbato)
 51. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (GoodMood fest-doček Nove 2015. godine)
 52. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar „Kunstkafe“
 53. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar „Redicool“
 54. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pule za 2014. godinu (Br.3.)
 55. Zaključak o donošenju Plana Nabave Grada Pule za 2015. godinu
 56. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekta za 2014. godinu
 57. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule za 2014. godinu
 58. Zaključak o usvajanju Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2014. godine
 59. Izvješće o danim suglasnosti za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. strpnja do 31. prosinca 2014. godine
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2015. godinu

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.