Javna rasprava o prijedlozima II. Ciljanih Izmjena i dopuna PPU Grada Pule, I. Ciljanih Izmjena i dopuna GUP Grada Pule, Odluke o stavljanju izvan snage dijela PUP "Stari grad Pula" i UPU "Riva"

Javna rasprava o prijedlogu II. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
Javna rasprava o prijedlogu I. Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari grad Pula"
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Riva"

Obavijest o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule

Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Sportsko rekreacioni centar Bunarina"

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Molo Carbone

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.