Novosti

Grad Pula odbio izdati uporabnu dozvolu za baznu stanicu na Kaštanjeru

16/03/17 

Nastavno na zahtjev teleoperatera VIPnet d.o.o., Grad Pula je rješenjem odbio zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za postavljenu baznu stanicu na zgradi Stankovićeva 18 na Kaštanjeru budući da je lokacija na kojoj je postavljen takav uređaj protivna Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Pule. Naime, Grad Pula je u Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Pule uveo da je "dopušteno postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim (legalno izgrađenim) građevinama, u skladu s važećom zakonskom regulativom. Pri odabiru lokacija za antenske prihvate u blizini škola, dječjih vrtića, bolnica i sličnih ustanova potrebno je poštivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400 metara." 

„Kao Grad činimo apsolutno sve što možemo jer su nam zdravlje i sigurnost građana uvijek prioritet i smatram da je ovo najbolji primjer zašto je nužna decentralizacija. Naši građani trebali bi imati mogućnosti sami odlučivati o bitnim pitanjima kao što je postavljenje baznih stanica, a ne neki činovnik u Zagrebu“, naglasio je gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Takvi se uređaji prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH mogu postavljati bez građevinske dozvole pri čemu je investitor obvezan prijaviti samo početak izvođenja radova. Budući da je riječ o lokaciji u neposrednoj blizini osnovne škole, nadležne službe Grada poduzele su sve aktivnosti kako bi se preispitala usklađenost zahvata sa svim zakonima i drugim propisima budući da su zdravlje i sigurnost naših najmlađih na prvome mjestu.

Nakon što je utvrđeno kako postavljena bazna stanica ne udovoljava Odredbama prostornog plana uređenja, odnosno da nije ispoštovana sigurnosna preventivna udaljenost, Grad Pula je uputio prijavu građevinskoj inspekciji kako bi se uklonila postavljena bazna stanica.

Propisana sigurnosna preventivna udaljenost od 400 metara uvjet je koji se navodi u Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kojim je utvrđeno da se građevine i drugi radovi određeni tim Pravilnikom ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno ili na drugi način protivno prostornom planu.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.