Novosti

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

19/02/14 

U utorak, 25. veljače 2014. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Svečana prisega - Danijel Ferić
3.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća od 12.12.2013. godine
4.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pule u 2013. godini
5.      Donošenje Odluke o:
a)      izmjeni Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
b)      izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
6.      Donošenje Odluke o:
a)      prihvaćanju predstečajne nagodbe – Magma d.d. Zagreb
b)      prihvaćanju predstečajne nagodbe – Institut IGH d.d. Zagreb
7.      Donošenje Zaključka o:
a)      ispravci Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje Pula
b)      davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
c)      davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
d)     davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
8.      Donošenje Odluke o:
a)      razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
b)      razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
c)      razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za plan i financije
9.      Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
10.  Donošenje Rješenja o:
a)      imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
b)      imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
11.  Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pule
12.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2014. godinu
13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje udjela u kapitalu društva Uljanik marina d.o.o. Pula“

Materijale možete pogledati ovdje

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.