Novosti

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

08/08/16 

Za ponedjeljak, 08. kolovoza 2016. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, zakazana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća od 06.07.2016. godine
3.      Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pule
4.      Donošenje:
a)      Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule
b)      Odluke o lokacijama, organizaciji, naplati i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
c)      Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
d)     Odluke o određivanju ovlaštenika i cijeni poslova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
5.      Donošenje Rješenja o oglašavanju ništavom Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Klasa: UP/I 342-01/11-01/406, Urbroj: 2168/01-01-02-02-0270-12-25 od 01. listopada 2012. godine
6.      Donošenje Odluke o isknjiženju nefinancijske imovine–vrijednosti investicije u izgradnju Doma za odrasle osobe Vila Maria iz poslovnih knjiga Grada Pule
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi - kč.zgr. 115 i kč.zgr.116 obje k.o. Pula 

Materijale možete pogledati ovdjeNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.