Novosti

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

12/11/15 

18. sjednica Gradskog vijeća sazvana je za srijedu, 18. studeni 2015. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D


1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika:
a)      sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 30.07.2015. godine
b)      sa 17. tematske-izvanredne sjednice od 25.08.2015
3.      Donošenje Odluke:
a)      o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
b)      o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo
4.      Donošenje Odluke:
a)      o metodologiji i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u sportu
b)      o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
5.      Donošenje Odluke:
a)      o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih za razdoblje od 2015.-2019. godine na području grada Pule
b)      o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe za razdoblje od 2015. do 2019. godine na području grada Pule
6.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole – Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“ Pula-Pola
7.      Donošenje Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora
8.      Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mali svijet
9.      Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti
10.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule
11.  Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
12.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pule
13.  Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“
14.  Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Štinjan“
15.  Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Molo carbone“
16.  Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2016. godinu
17.  Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
18.  Donošenje Odluke o pristupanju Grada Pula-Pola Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju „Sjeverni Jadran“ i odobravanju osnivačkih dokumenata Konvencije i Statuta grupacije
19.  Interpelacija o potrebi rasprave o donošenju zaključka po temi osiguravanja dijela postojeće strukture Mornaričke bolnice u Puli za Dom za starije i nemoćne nakon preseljenja medicinskog sadržaja u novu bolnicu
20.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule-Pola za 2015. godinu

Materijale možete pogledati ovdje

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.