Novosti

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

29/04/15 

za četvrtak, 07. svibnja 2015. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća od 08.04.2015. godine
3.      Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „ICI – Istra cement international Pula“
4.      Donošenje Odluke o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
5.      Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
6.      Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
7.      Donošenje:
a)      Odluke o otpisu zatezne kamate na glavnicu duga za Dimitrievski Miroslava
b)      Odluke o otpisu zatezne kamate na glavnicu duga za Barukčić Deboru
8.      Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu Pula Parking d.o.o., Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Pula Parking d.o.o. te Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Pula Parking d.o.o.
9.      Donošenje Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja u korist Istarske županije radi izgradnje Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula
10.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola

Materijale možete pogledati ovdje

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.