Novosti

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

02/04/15 

za srijedu, 08. travnja 2015. godine, s početkom u 17,00 sati. u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 09.02.2015. godine
3.      Donošenje  Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pula-Pola i donošenju Plana zaštite od požara za Grad Pula-Pola
4.      Donošenje:
a)      Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2014. godini
b)      Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje od 2015.-2017. godine
5.      Donošenje:
a)      Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pula-Pola
b)      Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pula-Pola
6.      Donošenje Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta:
a)      Osnovne škole Veli Vrh
b)      Osnovne škole Veruda
c)      Osnovne škole Vidikovac
d)     Osnovne škole Šijana
e)      Osnovne škole Stoja
f)       Osnovne škole Tone Peruška
g)      Osnovne škole Kaštanjer
h)      Osnovne škole Centar
i)        Osnovne škole Monte Zaro
j)        Osnovne škole-Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“
k)      Škole za odgoj i obrazovanje
7.      Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2015. godinu
8.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o panoramskoj vožnji na području Grada Pule
9.      Donošenje:
a)       Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – Arenaturist d.d.
b)      Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine Dječjeg vrtića Pula
10.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2014. godinu
11.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
12.  Donošenje Zaključka o usvajanju:
a)       Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
b)      Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
13.  Donošenje:
a)      Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2015. godinu
b)      Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2015. godinu
c)      Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2015. godinu
14. Donošenje:
a)      Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – polaganje i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti
b)      Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – polaganje i održavanje plinoopskrbnog cjevovoda za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti
c)      Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – polaganje i održavanje gravitacijskog i tlačnog cjevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti
d)     Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – polaganje i održavanje elektroopskrbne i elektronske komunikacijske infrastrukture zajedno s izgradnjom nove trafostanice za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti
15.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
16.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK Istra 1961 s.d.d. od 12.02.2015. godine
17. Interpelacija o potrebi rasprave o donošenju Zaključka po temi nenaplaćenih potraživanja Grada Pule te stanju oko dužnika prema 11 gradskih poduzeća i 11 ustanova i organizacija

Materijale možete pogledati ovdje Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.