Novosti

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

03/02/15 

Za ponedjeljak, 09. veljače 2015. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje
a)      Skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća od 30.10.2014. godine
b)      Skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća od 15.12.2014. godine
3.      Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2015. godinu
4.      Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – polaganje i održavanje kanalizacijskih cijevi za podmorski ispust Valkane
5.      Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – polaganje i održavanje kanalizacijskih cijevi radi rekonstrukcije incidentnog preljeva za CS Valsaline
6.      Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Pulaparking d.o.o.
7.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
8.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pula Film Festivala
9.      Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
10.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
11.  Donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Sportsko rekreacioni centar Bunarina“
12.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2015. godinu
13.      Donošenje Zaključka o potvrđivanju Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
14.      Interpelacija 11 vijećnika o otvaranju rasprave i donošenju Zaključka u vezi cijena usluga u vrtićima kojima je osnivač Grad Pula
15.      Interpelacija 11. vijećnika o otvaranju rasprave i donošenju Zaključka u vezi ostvarivanja prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Materijale možete pogledati ovdjeNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.