Novosti

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

11/12/14 

za ponedjeljak, 15. prosinca 2014. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća od 30.10.2014. godine
3.      Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule
4.      Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju  društva  s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
5.      Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sv. Katarina-Monumenti"
6.      Donošenje Odluke o komunalnom redu
7.      Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule
8.      Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
9.      Donošenje Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pula-Pola
10.  Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
11.  Donošenje:
a)       Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2015. godine
b)      Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c)      Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2015. godinu
d)     Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
12.  Donošenje:
a)   Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
b)      Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
13.  Donošenje:
a)      Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić Pula
b)      Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Pula
14. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
15. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora za razvoj

 Materijale možete pogledati ovdjeNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.