Novosti

Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pule

29/10/14 

U četvrtak, 30. listopada 2014. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D 

 

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća od 01.08.2014. godine
3.      Donošenje Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić Pula
4.      Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule
5.      Donošenju Odluke o zahtjevu za povjeravanje poslova priznavanja prava korisnicima na naknadu za troškove ogrjeva na drva u Gradu Puli – Pola
6.      Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
7.      Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz prethodnih razdoblja društva Pulapromet d.o.o. Pula
8.      Donošenje Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
9.      Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
10.  Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
11.  Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
12.  Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“
13.  Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“
14.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Štinjan“
15.  Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
16.  Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
17.  Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
18.  Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2014. godinu
19.  Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
20.  Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
21.  Donošenje Odluke o preoblikovanju Javne ustanove Pula Sport u društvo s ograničenom odgovornošću
22.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o osudi svakog oblika diskriminacije  
23. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji društva Fratarski d.o.o.
24. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o prijenosu Ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture
25. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kuporpdaji - TGT ADRIATIK d.o.o.


Materijale možete pogledati ovdje

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.