Novosti

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

02/05/14 

u četvrtak, 08. svibnja 2014. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D 

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća od 15.04.2014. godine
3.      Donošenje:
a)      Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
b)      Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
4.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu za:
a)      Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
b)      Gradska knjižnica i čitaonica Pula
c)      Javna ustanova Pula Film Festival
d)     Dječji vrtić Pula
e)      Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
f)       Pučko otvoreno učilište Pula
g)      Javna ustanova Pula Sport
h)      Savez sportova Grada Pule
i)        Zajednica tehničke kulture Pula
j)        Javna vatrogasna postrojba Pula
5.      Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
6.      Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
7.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2013. godinu
8.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Pula
9.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pula
10.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
11.  Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
12. Donošenje Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o.

Materijale možete pogledati ovdje

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.