Novosti

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

10/04/14 

U utorak, 15. travnja 2014. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Zaključak o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnika Radovana Cveka te određivanju zamjenika Radenko Ognjenović i polaganje svečane prisege
3.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 25.02.2014. godine
4.      Donošenje:
a)      Rješenja o imenovanju ravnateljice Pula Film Festival
b)      Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula
5.      Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
6.      Donošenje Odluke o prijenosu imovine na isporučitelje vodnih usluga
7.      Donošenje:
a)      Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
b)      Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
8.      Donošenje Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita
9.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
10.  Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
11.  Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
12.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na korekciju granice Grada Pule
13.  Donošenje Odluke o izradi III Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
14.  Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
15.  Donošenje Odluke o terminskom planu rasvjete
16.  Donošenje:
a)      Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2014. godinu (prof.dr.sc. Vinko Jurcan)
b)      Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2014. godinu (duo Stjepan Hauser i Luka Šulić)
c)      Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2014. godinu (Calucem d.o.o.)
d)     Odluke o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ za 2014. godinu (dr. Adriano Cestrone i Nikolay Viktorov)

Materijale možete pogledati ovdje  

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.