Novosti

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

23/10/13 

U četvrtak, 24. listopada 2013. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D
 

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća od 01.08.2013. godine
3.      Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2013/2014
4.      Donošenje:
a)               Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta „Dječji vrtić“ Pula
b)               Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića – Scoula dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula – Pola
5.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
6.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2015. – 2018. godina
7.      Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
8.      Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
9.      Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
10.  Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih
11.  Donošenje:
a)       Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
b)       Odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbe
12.  Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za osnivanje trgovačkog društva koje će obavljati djelatnosti javne odvodnje
13.  Donošenje Kulturne strategije Grada Pule 2014.-2020.
14.  Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu

 

Materijale možete pogledati ovdje

 

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.