1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća - 12.06.2013.

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI   
PREDSTOJNIK

Klasa:  013-05-13-01/07
Urbroj: 2163-01-13-1
Pula-Pola, 05. lipnja 2013.

                                                                    VIJEĆNICIMA 
                                                                   
GRADSKOG VIJEĆA
                                                                    GRADA PULA-POLA

 

             Na temelju  članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12) i  Odluke o ovlaštenju ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/24,  URBROJ: 515-02-02-01/1-13-32 od 29. svibnja 2013. godine sazivam    

        prvu, konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
                      u srijedu 12. lipnja 2013. god. u 17,00  sati
                         u Gradskoj vijećnici, Pula-Pola, Forum 1                              

 sa slijedećim

                                         DNEVNIM REDOM 

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne  komisije
3. Izviješće Mandatne komisije,  verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Gradskog vijeća
5. Izbor Odbora  za izbor i imenovanja
6. Izbor predsjednika  Gradskog vijeća

Pozivam  vijećnike koji su izbrani na izborima 19. svibnja 2013. godine, sukladno Objavi Izbornog povjerenstva Grada Pule o rezultatima glasovanja za članove Gradskog vijeća Grada Pule, da se  odazovu pozivu.
U slučaju spriječenosti molimo da o tome izvijestite putem faxa 222-990 ili na telefon broj 371-727, 371-715.

                                                                       Po ovlaštenju Vlade RH
                                                                               Predstojnik
                                                                        Draženko Janjušević v.r

 

 

Zapisnik

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.