40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 27.03.2013.

U srijedu, 27. ožujka 2013. godine. spočetkom u 17.00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 40. sejdnica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje:
  a) Skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća od 11.12.2012. 
      
  godine
  b) Skraćenog zapisnisnika sa 39. (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada
     
  Pule od 27.02.2013. godine
 3. Donošenje Strategije gospodarskog razvoja Grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2012. godini
 5. Donošenje:
  a) Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2013. godinu (Šime Vidulin)
  b) Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2013. godinu (Damir Burić)
  c) Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2013. godinu (Dom za starije i 
      nemoćne osobe “Alfredo Štiglić” Pula)
 6. Donošenje:
  a) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Dilutus d.o.o.
      Zagreb)
  b) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Lukoil Croatia
    
   d.o.o. Zagreb)
 7. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Uljanik TESU d.d.
 8. Donošenje Odluke o davanju na uporabu otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o. Pula
 9. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na sportskim objektima u korist Javne ustanove Pula Sport
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2012 godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 12. Donošenje Odluke o izradi drugih ciljanih izmjena i dopuna GUP-a i izradi UPU-a Sv. Katarina - Monumenti
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 14. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Grada Pula-Pola
 15. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.