37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 28.11.2012.

U srijedu, 28. studenog 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

 Za rad sjednice predložen je slijedeći  

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća od 01.10.2012. godine
3.      Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
4.      Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
5.      Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
6.      Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2012. godine
7.      Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
8.      Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2012. godinu
9.      Donošenje:
a)      Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
b)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
10.  Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2013. godine
11.  Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
12.  Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2013. godinu
13.  Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2012./2013.
14.  Donošenje:
   a) Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
   b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.