Doneseni akti od 12. do 31. listopada 2012. godine

U petak, 02. studenog 2012. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 12. do 31. listopada 2012. godine

 

1.      Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva – Radolović Sonia
2.      Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
3.      Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
4.      Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu
5.      Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
6.      Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kanala za prihvat vode Valmade – Valdebek
7.      Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kanala oborinske odvodnje unutar dijela ulice Viovica u gradu Puli
8.      Odluka o davanju suglasnosti za upis prava zaloga na pravo građenja osnovanom na k.č. 864/103 k.o. Galižana
9.      Odluka o kupnji suvlasničkog dijela Marcele Valente od 1705/3202 dijela nekretnine k.č.br. 3629/71 k.o. Pula
10.  Odluka o kupnji k.č. 1807/4 k.o.Pula – Buoncristiani Maurizio i dr.
11.  Odluka o imenovanju voditelja projekta YOUTH ADRIANET
12.  Odluka o imenovanju članice tima za implementaciju projekta YOUTH ADRIANET
13.  Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
14.  Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
15.  Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Lungo mare
16.  Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 18. Sa(n)jma knjige u Istri
17.  Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/12-01/346;Urbroj:2168/01-04-03-02-0411-12-2 od dana 04. listopada 2012. godine
18.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Lošinjska br. 21 u Puli
19.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Koparska br. 27 u Puli
20.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Mutilska br. 13 u Puli
21.  Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Gabroska Livia i dr.
22.  Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2012. godine

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.