36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 01.10.2012.

U ponedjeljak, 01. listopada 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća od 17.07.2012. godine
3.      Donošenje Odluke o izboru osobe za opskrbu električnom energijom povlaštenog kupca za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora
4.      Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (OŠ Kaštanjer)
5.      Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Tomić&Co. d.o.o. Zagreb)
6.      Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu osnivačkih prava (DV „Bubamara“ u Šišanu)
7.      Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
8.      Donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sportske luke „Štinjan – Puntižela“
9.      Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
10.  Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
11.  Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2013. godinu
12.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
13.  Interpelacija za donošenje Zaključka o potrebi izmjene načina utvrđivanja dijelova pomorskog dobra na području Grada Pule koji se daju na uporabu koncesijskim odobrenjem
14.  Interpelacija za donošenje Zaključka o nužnosti hitne izvedbe sanacije dijela kolnika u Ulici Prekomorskih brigada

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.