Doneseni akti od 05. srpnja do 11. srpnja 2012.

U četvrtak, 12. srpnja 2012. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 05. srpnja do 11. srpnja 2012. godine

 

1.      Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja objekta infrastrukture – kanala za prihvat vode – Pragrande–Dolinka–more–dionica 2
2.      Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja kanala oborinske odvodnje i fekalne kanalizacije pristupne prometnice unutar naselja Fojbon u Puli
3.      Zaključak o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
4.      Zaključak o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
5.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom organiziranja nastupa DJ u Zeppelin Beach & Loung baru
6.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja svečanosti u hotelu Amfiteatar
7.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja proslave rođendana u caffe baru „Princess“
8.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom organiziranja Sangria party-a 2012 u Zeppelin Beach&Loung baru
9.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije Aruba rock latino ljeto 2012.
10.  Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (MO Štinjan, Društvo sportske rekreacije Stari Grad, Istarski motoristički klub „Twin horn“, Pulsko numizmatičko društvo Vespazijan, ugostiteljski objekt „Old city bar“, Radio Croatia d.o.o., Udruga Monteparadizo)
11.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
12.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
13.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o preuzimanju radnika, učenika i inventara Područne škole Banjole Osnovne škole Vidikovac
14.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o preuzimanju radnika, učenika i inventara Područne škole Loborika Osnovne škole Šijana
15.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula
16.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec lipanj 2012. godine

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.